VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby Realitní Samoobsluha (dále jen „VOP“) se uplatní pro závazkové vztahy uzavřené mezi Klientem (viz níže odstavec 1.4) a obchodní společností RAZKA reality s.r.o., IČO 046 45 065, se sídlem náměstí Republiky 86, 347 01 Tachov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 320 41 (dále jen „RR“).

1.2. RR je provozovatelem a správcem webové služby Realitní Samoobsluha, dostupné na internetové adrese https://www.reality-samoobsluha.cz, která je aktivní pro Klienta po Registraci a přihlášení do webového rozhraní RR (dále jen „Služba“). Služba spočívá ve zprostředkování obchodních příležitostí na trhu s realitami. Webem se pro účely VOP rozumí veřejně webová stránka na adrese https://www.reality-samoobsluha.cz bez nutnosti přihlášení či registrace (dále jen „Web“).

1.3. Nemovitostí se pro účely VOP rozumí věc nemovitá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

1.4. Klientem se pro účely VOP rozumí jakákoliv osoba, která využívá Službu tím a je vlastníkem nebo spoluvlastníkem Nemovitosti, kterou ve Službě nabízí k prodeji, nebo osoba, která je oprávněna za vlastníka Nemovitosti v této věci jednat, a která splní podmínky registrace.

 

II. Registrace do Služby

2.1. Registrací do Služby se rozumí sdělení údajů o Klientovi, aby bylo možno klienta identifikovat jakožto účastníka závazkového vztahu s RR (dále jen „Registrace“).

2.2. Registrací do Služby dochází k závaznému uzavření smlouvy mezi Klientem a RR o poskytování Služby (dále jen „Smlouva“).

2.3. Klient uvede při Registraci své jméno a příjmení, adresu bydliště, své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (e-mail). Tyto údaje slouží zejména k identifikaci Klienta, ke kontaktu Klienta s RR anebo s dalšími Klienty.

2.4. Registrace je provedena na základě potvrzením odkazu do emailové schránky Klienta/ na telefonní číslo Klienta.

 

III. Služba RR

3.1. RR nabízí zprostředkovatelské služby vedoucí k možnosti prodeje Nemovitosti, tedy zejména:

a) uveřejnění inzerce Nemovitosti na realitních serverech,
b) poskytování služeb a pomoci online makléře,
c) poskytování kontaktu na služby home stagingu,
d) poskytování kontaktu na služby online advokáta,
e) poskytování kontaktu na služby online znalce k ocenění Nemovitosti.

Rozsah těchto služeb odpovídá objednanému balíčku služeb.

3.2. V rámci Služby umožňuje RR Klientovi vkládat prostřednictvím formuláře na Webu textové a obrazové informace o Nemovitosti, ceně Nemovitosti a doplňkové informace a tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

3.3. Vložením inzerce Nemovitosti uzavírá Klient zprostředkovatelskou a příkazní smlouvu ohledně každé vložené Nemovitosti. V rámci zprostředkovatelské smlouvy Klient potvrzuje svůj zájem o zprostředkování zadaného právního jednání, které pro něj činí RR jeho jménem a na jeho účet ohledně předmětné Nemovitosti. V rámci příkazní smlouvy Klient pověřuje RR, aby v rámci Služby a inzerce Nemovitosti činil pro Klienta vhodné kroky (právní i faktické) vedoucí k naplnění jeho zamýšlené dispozice s vloženou Nemovitostí. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření jakéhokoliv smluvního závazkového vztahu byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje takový závazek uzavřít bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (prostředkem komunikace na dálku se rozumí internetová webová stránka Služby RR a email).

3.4. Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá jako nevýhradní.

 

IV. Pravidla Služby

4.1. Klient je na vyzvání RR povinen ve lhůtě tří (3) pracovních dnů předložit doklad o právním titulu své dispozice s Nemovitostí.

4.2. Klient je povinen zadávat inzerci dle pravidel a nastavení RR. V opačném případě RR neodpovídá za průběh Klientova čerpání Služby.

4.3. Klient se zavazuje uvést v návrhu inzerátu Nemovitosti vždy pravdivé a úplné skutečnosti týkající se Nemovitosti, aby nikoho neuvedl v omyl, byť z nedbalosti. Klient si je vědom, že odpovědnost za pravdivost tvrzení uvedených a uveřejněných v inzerátu Nemovitosti nese výlučně Klient. Klient je srozuměn s tím, že v případě porušení této povinnosti může RR či třetí osobě vzniknout škoda, kterou je poté povinen Klient RR a/nebo potencionálnímu kupujícímu nahradit.

4.4. Klient se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo odporuje dobrým mravům. Dále se zavazuje, že nebude RR činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat o Nemovitosti zadaných Klientem prostřednictvím Služby.

4.5. RR si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit inzerci či inzerci smazat i bez udání důvodu v případě důvodného podezření na porušení VOP nebo právních předpisů, zejména však, pokud inzerce (její část):

a) je v rozporu s právním řádem,
b) je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek,
c) svým obsahem odporuje oprávněným zájmům RR.

4.6. RR je oprávněn provést korekce inzerce prodávané Nemovitosti. RR není však oprávněn bez souhlasu Klienta měnit výši kupní ceny za Nemovitost.

4.7. Klient je oprávněn zveřejnit na Webu/ve Službě pouze takový inzerát, kde obdobný s totožnou Nemovitostí již v nabídce není. V případě potřeby aktualizace je povinen použít úpravu stávajícího inzerátu v podobě editace údajů.

 

V. Finanční podmínky

5.1. Provizi za poskytnuté služby RR v případě prodeje Nemovitosti hradí v plné výši kupující Klient.

 

VI. Práva a povinnosti stran

6.1. Klient je povinen před uveřejněním inzerce prodávané Nemovitosti odsouhlasit korekce dle článku IV odst. 1.6. VOP, a to nejpozději do tří (3) dnů od odeslání korekce. Klient bere na vědomí, že do odsouhlasení provedené korekce ze strany Klienta, není RR povinen inzerci prodávané Nemovitosti uveřejnit. Pro případ, že Klient odmítne korekci inzerce, má RR právo odstoupit bez dalšího od Smlouvy. Pro ten případ nebude žádná ze smluvních stran požadovat po druhé smluvní straně jakékoliv plnění.

6.2. Klient je povinen informovat RR nejpozději do patnácti (15) dnů od poskytnutí kontaktu třetí osoby RR, že tato projevila zájem o koupi Nemovitosti. Od sdělení této informace je Nemovitost pro kupujícího rezervována. V případě, že poté nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Klientem a kupujícím, je Klient povinen sdělit RR, z jakého důvodu k uzavření kupní smlouvy nedošlo a označit Nemovitost opět za volnou k prodeji.

6.3. Klient i kupující jsou povinni nejpozději do patnácti (15) dnů od vkladu vlastnického práva k Nemovitosti předložit RR doklady o provedeném vkladu práva vlastnického k Nemovitosti ve prospěch kupujícího a kopii uzavřené kupní smlouvy, na základě které došlo ke vkladu vlastnického práva k Nemovitosti.

6.4. Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy se zdrží veškerých faktických i právních jednání, která by měla vliv na snížení ceny Nemovitosti.

6.5. Klient prohlašuje, že uděluje RR souhlas s pořízením potřebné dokumentace pro účely naplnění Smlouvy.

6.6. RR nedisponuje jinými informace týkající se nabízené Nemovitosti, než těmi, která jsou uvedena v inzerci ohledně Nemovitosti. Další informace o nabízené Nemovitosti bude poskytovat výlučně Klient.

 

VII. Odpovědnost a vady Služby

7.1. RR neodpovídá za újmu, která by Klientovi vznikla v důsledku nemožnosti využívání Webu nebo Služby, nebo ztráty dat. RR negarantuje Klientovi dostupnost služeb Webu nebo Služby, a vyhrazuje si právo přerušit provoz Webu, Služby nebo poskytování služeb souvisejících, a to zejména pro účely aktualizace.

7.2. RR v souladu s ust. § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dle obecně závazných právních předpisů, neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných na Webu/ve Službě ani za obsah jednotlivých inzerátů zveřejněných na Webu nebo ve Službě. RR tak také neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených v inzerátech ani za plnění povinností stran z realizované inzerce. Klientovi, ani třetím osobám nevzniká vůči RR nárok na náhradu újmy v souvislosti s protiprávním jednáním Klienta.

7.3. RR nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností potencionálního zájemce o koupi Nemovitosti.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1. Klient uděluje v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, RR souhlas, aby mu v budoucnu zasílal na jeho e-mail obchodní sdělení. Tento souhlas je možné bezplatně odvolat odesláním zprávy na e-mail RR uvedený na Webu nebo zasláním písemného sdělení této informace poštou na adresu sídla RR.

 

IX. Spotřebitelské smlouvy

9.1. Veškeré ceny/odměny za jakékoliv součásti Služby, popř. též požadované platby, zálohy, způsoby platby jsou vždy předem dány Klientovi na vědomí prostřednictvím aktuálního Ceníku, který je přílohou VOP.

9.2. Při právní dispozici s Nemovitostí, jejímž předmětem je zápis do katastru nemovitostí, je takový zápis zpoplatněn dle příslušných právních předpisů. Další náklady mohou vzniknout při realizaci zamýšlené právní dispozice s Nemovitostí, avšak tyto již se Službou přímo nesouvisí (např. o náklady na vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, náklady na zpracování znaleckého posudku nebo geometrického plánu). Takové náklady nejsou součástí provize za užívání Služby.

9.3. Klient svojí Registrací výslovně žádá RR o to, aby RR poskytla Klientovi služby plynoucí ze smlouvy o poskytování Služby již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy ani dle OZ (§ 1837 písm. a)).

9.4. Při Klientově případném odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář, který je přílohou VOP. Přijetí takovéhoto odstoupení prostřednictvím tohoto formuláře bude Klientovi ze strany RR bez zbytečného odkladu potvrzeno. Pro případ Klientova odstoupení od smlouvy platí poučení pro tyto situace, které je také přílohou VOP.

9.5. Veškerá komunikace probíhá v českém jazyce.

9.6. Klient má právo a zároveň povinnost neprodleně opravovat/aktualizovat své údaje.

9.7. Klient má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro účinné odstoupení od smlouvy musí být možné z obsahu odstoupení ověřit soulad totožnosti Klienta dle údajů v jeho Profilu ve Službě, v opačném případě nemůže být odstoupení účinné.

 

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Práva a povinnosti ze Smlouvy vycházejí z aktuálně účinného znění VOP a příslušných ustanovení OZ, není-li sjednáno jinak.

10.2. V případě, že by se některé ustanovení VOP stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení VOP.

10.3. V případě vzniku sporu mezi Klientem, který má postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 OZ a RR je Klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz.

10.4. Mimosoudní řešení sporu se řídí ust. § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle ust. § 20n zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u RR uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Blíže viz web České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

10.5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu pěti (5) měsíců. Automatická prolongace smlouvy na dobu dalších pěti měsíců je přípustná pouze za situace, kdy Klient odsouhlasí RR navržené snížení kupní ceny za prodávanou Nemovitost. Pokud Klient nabízející Nemovitost k prodeji navržené snížení kupní ceny za prodávanou Nemovitost neodsouhlasí nejpozději deset (10) dnů před skončením platnosti a účinnosti smlouvy, veškeré závazky vyplývající ze Smlouvy zanikají.

10.6. S ohledem na skutečnost, že k ujednání smlouvy nedošlo v podnikatelských prostorách RR, Klient prohlašuje, že mu ještě před uzavřením smlouvy byly RR sděleny písemně údaje uvedené v ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 1 OZ, že byl poučen o svém právu od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, a to prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na Webu. Klient prohlašuje, že v souladu s ust. § 1823 OZ, výslovně požádal, aby RR započal s plněním smlouvy ještě před uplynutím lhůty stanovené pro odstoupení.

10.7. Práva Klienta z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními ust. § 1914 a násl. OZ.

10.8. Pro účely smlouvy se smluvní strany dohodly, že pro doručování písemností budou tyto užívat zejména e-mail uvedený při Registraci, když smluvní strany výslovně prohlašují, že tento e-mail používají výhradě ony. Taková písemnost se považuje za doručenou následující den po odeslání druhou smluvní stranou. Smluvní strany mohou při doručování písemností použít rovněž adresu uvedenou při Registraci, přičemž tato písemnost se považuje za doručenou desátý (10) den po jejím odeslání k poštovní přepravě.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude jedna ze smluvních stran znevýhodněna, nemá tato smluvní strana právo se domáhat vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě.

10.10. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek není fixním závazkem podle ust. § 1980 OZ.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2018.

 

Příloha 1 - Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Příloha 2 - Formulář pro odstoupení od smlouvy